امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

بالابرها امروزه کاربردهای مختلفی در جهان دارد و در ایران نیز سایر کشورها پیشرفته استفاده می شود مثل بالابرهای ساختمانهای در حال ساخت و پارکینگ های عمومی در فضای کم می باشد


© 2022 asretose. All Rights Reserved. Dsign by networkict